Wolkerova 8
350 02 Cheb

+420 603 501 835
caran@caran.cz

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Touto stránkou Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováváním správcem, kterým je společnost Marian Caran, Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb, IČ: 66334934, DIČ: CZ 7202181844

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Společnost Marian Caran se sídlem Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb (dále jen „Společnost Marian Caran") dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s platnými zákonnými předpisy ČR.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Společnost Marian Caran zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a osobní údaje, které nám byly poskytnuty pro zdárnou realizaci Vaší objednávky/díla. Pro zajištění bezpečnosti osobních dat, které nám předáváte, jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu jiným subjektům pro další zpracování, s výjimkou třetích osob (dodavatelé podílející se na realizaci díla dle uzavřené smlouvy/objednávky, externí auditorské společnosti, subjekty poskytující právní služby) za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv a realizace Vašich objednávek či požadavků, a to pouze v nezbytně nutné míře, a dále pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace Vaší objednávky/díla, včetně případných reklamačních řízení apod. V případě, že byla uzavřena smlouva, uchováváme osobní data po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu, po kterou je společnost Marian Caran povinna jakožto správce uchovávat osobní data podle oprávněného zájmu, obecně závazných právních předpisů nebo dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Mariana Carana o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osobou, které tyto informace náleží. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme o Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, společnost Marian Caran Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), je nezbytné, abyste nás o takových změnách neprodleně informovali, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální, nedocházelo k případným omylům a mohli jsme řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům o Vaší osobě na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme neoprávněně a dále pokud máte za to, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám v minulosti udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na údaje zpracovávané v rámci povinnosti plnění smlouvy, ze zákonných důvodů, či v případě oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují bezpečnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně taková data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu naší společnosti: Marian Caran, Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb.

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 25. května 2018.